Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Meno, priezvisko a adresa kupujúceho spotrebiteľa/spotrebiteľov:

Detský textil Maco

Helena Baginová

Hlavná 35,

952 01 Vráble

Vec: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Dátum ..............

                                                                                  ............................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

* Nehodiace sa prečiarknite.